ALGEMENE VOORWAARDEN

Al onze facturen zijn contant betaalbaar. Ieder bedrag waarvan de betaling niet heeft plaats gevonden binnen dertig dagen na factuurdatum, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een rente van 12% per jaar, te rekenen vanaf de factuurdatum. De nalatigheidsintresten zullen per dag berekend worden, ongeacht eventuele innings- en gerechtskosten. Bovendien behouden wij ons het recht voor om in geval van niet-betaling en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, het bedrag van de factuur of het saldo (met minimum van € 15) te verhogen met de rente van 15%, ten titel van forfaitaire schadevergoeding. In geval van betwisting is alleen de Rechtbank van Oostende bevoegd. Om geldig te zijn moeten eventuele klachten ons binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven bereiken.

Klant verbindt zich ertoe rekening te houden met volgende items:

  • De toiletcabine dient steeds geplaatst te worden binnen de 5m van de verharde weg. Indien de cabine niet gereinigd kan worden doordat hier geen rekening mee gehouden wordt en/of de cabine verplaatst wordt, wordt er steeds huur aangerekend.
  • De klant is verplicht de cabine op te stellen en te beveiligen tegen stormweer en/of zware wind, dit om schade te voorkomen.
  • De klant is verantwoordelijk voor de toiletcabine van zodra die geleverd wordt tot en met deze opgehaald wordt. Schade aan zaken aangaande de klant alsook schade aan derden van welke vorm dan ook zijn steeds voor de rekening van de klant. Verhuring Defloo BVBA, noch zijn chauffeurs kunnen hiervoor aansprakelijk gesteld worden.
  • Voor bouwwerven is het mogelijk een verzekering te nemen ten bedrage van € 1/week (excl. BTW) per cabine. Deze verzekering dekt enkel schade aan de cabine, brand, vandalisme of diefstal. Schade aan derden wordt hierin niet vergoed.
  • Bij huur van toiletcontainers dienen deze steeds terug proper te zijn bij afhaling. Indien dit niet zo is zijn de kosten met een minimum van € 75 (excl. BTW) steeds ten laste van de huurder.
  • Het is niet toegelaten ons materiaal te verplaatsen en/of door te verhuren zonder ons medeweten. Indien het gehuurde materiaal van locatie wisselt dient dit steeds gemeld te worden.
  • Het aanvragen van vergunningen voor inname openbaar domein vallen onder de verantwoordelijkheid van de huurder.